Thứ bảy, 06/02/2016
Trang chủVăn bản Bộ GDVăn bản khácVăn bản Sở GD
Số người truy cập
Trang: GÓC HỌC TẬP
In tin bài    Email tin bài
Sáng kiến kinh nghiệm luyện chữ lớp 2 

Ch÷ viÕt còng lµ mét biÓu hiÖn cña nÕt ng­êi. D¹y ch÷ viÕt ®óng , viÕt cÇn thËn, viÕt ®Ñp lµ gãp phÇn rÌn luyÖn cho c¸c em tÝnh cÈn thËn, lòng tự träng ®èi víi m×nh còng nh­ ®èi víi thầy vµ b¹n ®äc lµ vë cña m×nh.

 

MỤC LỤC

 

 

Phần 1: Đặt vấn đề

 

Phần2: Nội dung

 

I. Rèn viết chữ hoa

II. Rèn kĩ năng viết cơ bản

    III. Rèn kĩ năng đánh dấu

 IV. Rèn kĩ năng viết đúng khoảng cách   

 V. Rèn kĩ năng viết thanh đậm; điều chỉnh độ thẳng,nghiêng của con chữ 

VI. Rèn kĩ năng trình bày

 

Phần 3: Kết luận

 

Tháng 2 năm 2008

 

 

§Æt vÊn ®Ò

 

          RÌn kÜ n¨ng viÕt cho häc sinh lµ mét trong c¸c môc tiªu chÝnh cña bËc tiÓu häc. Việc làm này  gióp học sinh ph¸t triÓn mét c¸ch toµn diÖn vÒ §øc - ChÝ - Mü. ViÖc rÌn kÜ n¨ng viÕt cho häc sinh gióp cho häc sinh n¾m ch¾c luËt chÝnh t¶, häc TiÕng ViÖt tèt h¬n, rÌn ®«i bµn tay khÐo lÐo, ph¸t triÓn t­ duy ãc s¸ng t¹o. Cè vÊn Ph¹m V¨n §ång ®· tõng nãi: Ch÷ viÕt còng lµ mét biÓu hiÖn cña nÕt ng­êi. D¹y ch÷ viÕt ®óng , viÕt cÇn thËn, viÕt ®Ñp lµ gãp phÇn rÌn luyÖn cho c¸c em tÝnh cÈn thËn, lòng tự träng ®èi víi m×nh còng nh­ ®èi víi thầy vµ b¹n ®äc lµ vë cña m×nh.

     

    NhiÒu thÕ hÖ thÇy gi¸o ®· tr¨n trë, gãp nhiÒu c«ng søc c¶i tiÕn kiÓu ch÷, néi dung vµ ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y nhm n©ng cao chÊt l­îng ch÷ viÕt cña häc sinh. Mấy n¨m gÇn ®©y phong trµo Vë s¹ch ch÷ ®Ñp ®· lan réng kh¾p c¶ n­íc nªn ch÷ viÕt cña häc sinh còng ®· ®­îc c¶i thiÖn. Song trong qu¸ tr×nh d¹y häc, t«i thÊy ch÷ viÕt cña häc sinh vÉn cßn mét sè h¹n chÕ:

-          ViÕt ch÷ hoa ch­a chuÈn.

-          ViÕt ®óng ®­êng nÐt, kÝch cì ch÷  nh­ng cßn xÊu, bÞ dÝnh nÐt.

-          §¸nh dÊu tïy tiÖn

-          Tèc ®é viÕt cßn chËm, nÕu viÕt nhanh bÞ ph¸ nÐt.

-          Ýt em viÕt ®­îc thanh ®Ëm

-          §é th¼ng, ®é nghiªng cña ch÷ kh«ng ®Òu.

Là giáo viên chủ nhiệm lớp 2, t«i chän ®Ò tµi RÌn viÕt ®Ñp cho häc sinh líp 2 nh»m hÖ thèng l¹i c¸c biÖn ph¸p rÌn ch÷ cña m×nh ®Ó b¹n bÌ ®ång nghiÖp tham kh¶o.

 

 

Néi dung

        

        Môc ®Ýnh chÝnh cña ®Ò tµi nµy  lµ gióp häc sinh viÕt ®óng ®Ñp, viÕt ®óng  mÉu,  cao h¬n lµ viÕt s¸ng t¹o, cã nÐt thanh ®Ëm. §Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých nµy, t«i ®· thùc hiÖn mét sè vÊn ®Ò sau:

            Vào đầu năm học tôi cho học sinh viết một bài tập viết để thu, chấm, nghiên cứu những vấn đề còn tồn tại trong chữ viết của học sinh. Qua đó tôi thấy chữ viết của học sinh còn nhiều hạn chế một phần do sau một kì nghỉ hè dài các em không luyện chữ, một phần học sinh chưa thấy rõ chỗ viết chưa được của mình và cách chỉnh sửa như thế nào. Căn cứ vào kết quả khảo sát đó, tôi đã tiến hành các bước rèn như sau:

           Ngay tõ ®Çu n¨m  häc, t«i đã dµnh mét l­îng thêi gian nhÊt ®Þnh ®Ó cñng cè vµ söa nÐt cho häc sinh:

   

 I Cñng cè c¸ch viÕt ch÷ hoa

 

B­íc 1: TËp t« ch÷

     Häc sinh tËp t« trªn c¸c khung ch÷ cã s½n. ViÖc nµy gióp c¸c em cñng cè l¹i c¸ch viÕt ch÷, tù so s¸nh víi ch÷ th­êng ngµy mµ c¸c em viÕt, ®Ó tù ®iÒu chØnh nÐt ch÷ cña m×nh cho gièng mÉu.

 

B­íc 2: LuyÖn viÕt trªn bảng con, giÊy « li

    Häc sinh ph¶i dùa vµo li ®Ó viÕt ®óng .

 

VÝ dô:      

      NÐt mãc ngang cao 1 li r­ìi , réng 2 li, ®é réng cña mçi nÐt khuyÕt lµ 1 li r­ìi, cao 5 li, hai nÐt khuyÕt c¸ch nhau 1 li,..

       

         ViÕt chuÈn mÉu ch÷ viÕt hoa gãp phÇn t¹o cho ch÷ viÕt cã nÐt ®Ñp, chuÈn mùc. Bªn c¹nh viÖc d¹y viÕt c¸c ch÷ c¸i viÕt hoa, gi¸o viªn cÇn ph¶i rÌn cho häc sinh nhiÒu kÜ n¨ng kh¸c.

        

   II. RÌn kÜ n¨ng viÕt c¬ b¶n.

 

NÐt c¬ b¶n lµ nh÷ng nÐt g×? Cã 3 lo¹i:

-          NÐt trßn: 

-          NÐt mãc:

-          NÐt khuyÕt:

Gäi c¸c nÐt trªn lµ nÐt c¬ b¶n v× nã lµ nh÷ng nÐt chính cÊu t¹o nªn ch÷.

 

Nét tròn       

 Häc sinh th­êng viÕt nÐt trßn qu¸ cì   , viÕt  mÐo mã                                                                        

         VËy muèn c¸c em viÕt ®­îc nÐt trßn ®Ñp, gi¸o viªn cÇn chØ cho häc sinh thÊy : NÐt trßn ®Ñp lµ nÐt trßn cã h×nh d¸ng trßn trÞa nh­ng thon nhá vÒ hai ®Çu. Cã thÓ dïng h×nh t­îng qu¶ trøng gµ ®Ó vÝ víi nÐt trßn ®Ñp. Cho häc sinh söa dÇn, gi¸o viªn nh¾c nhë kÞp thêi sÏ gióp c¸c em cã ®­îc nÐt trßn nh­ mong muèn.

 

Nét móc

 Lo¹i nÐt thø hai cÇn ph¶i viÕt ®Ñp lµ nÐt mãc. NÐt mãc cã trong c¸c ch÷ c¸i :

 

      NÐt mãc ®Ñp  lµ nÐt mãc viÕt ngay ng¾n, ®Òu nÐt, ®Çu nÐt mãc kh«ng qu¸ to, kh«ng qu¸ nhän. Söa nÐt mãc cho häc sinh cÇn g¾n víi tõng ch÷ cô thÓ.

         

     VÝ dô 1:

Häc sinh cã thÓ viÕt nÐt mãc qu¸ gÇn víi nÐt trßn     . Cã khi häc sinh l¹i viÕt nÐt mãc qu¸ xa nÐt trßn     . HoÆc cã em l¹i viÕt mãc qu¸ réng hay qu¸ hÑp:

      V× vËy khi viÕt c¸c tr­êng hîp cã nh÷ng lçi trªn, cÇn nh¾c nhë häc sinh viÕt nÐt mãc ph¶i g¾n liÒn víi nÐt trßn, gi÷a hai nÐt ph¶i cã khe tam gi¸c

       

  VÝ dô 2:

  Häc sinh rÊt hay viÕt nÐt mãc bÞ xÊu trong tr­êng hîp:

  V× vËy gi¸o viªn cÇn chØ râ cho häc sinh thÊy nÐt mãc cña c¸c em bÞ xÊu ë ®©u, v× sao l¹i bÞ nh­ thÕ. C¸ch söa lµ: §Çu nÐt mãc ph¶i thon nhá, nÐt nä c¸ch nÐt kia mét kho¶ng ®Òu ®Æn; ®iÓm uèn cña nÐt sau b¾t ®Çu tõ gi÷a nÐt tr­íc.

  

    VÝ dô 3:

       Phải lưu ý học sinh: Con chữ a nối liền con chữ u ở điểm trên cùng trong chữ u, nét móc thứ nhất và nét móc thứ hai lại gặp nhau ở giữa nét. Các chữ có vần  au, ay, ưu, uy, ….. đều có cách viết tương tự.

     

    Nét khuyết    

     Có thể nói loại nét khó viết nhất là nét khuyết. Có hai kiểu nét khuyết: nét khuyết trên    và nét khuyết dưới    . Nét khuyết đẹp là nét khuyết phải lưng thẳng, đầu nét tròn và thon hình giọt nước.

  

 Các em học sinh khi viết thường mắc phải các lỗi sau

-          Bị vuông đầu

-          Bị gù

 

 Để viết đẹp nét khuyết cần chỉ rõ cho học sinh thấy điểm gặp nhau của nét khuyến trên, nét khuyết dưới. Đặc biệt cho học sinh luyện kĩ hai nét này. Chú ý luyện cho học sinh viết đầu nét khuyết hình giọt lệ, chữ viết các em sẽ tiến bộ rõ rệt.

 

Muốn nét chữ của học sinh luôn đẹp thì mỗi ngày phải dành thời gian cho học sinh luyện 3 nét cơ bản trên.

 

III. Rèn kĩ năng đánh dấu

 

Phần lớn học sinh đánh dấu tùy tiện. Điều đó cũng ảnh hưởng đến chất lượng chữ viết của học sinh. Vì vậy giáo viên cần hướng dẫn học sinh cách đánh ghi từng loại dấu.

 

- Các dấu thanh ghi trên  hoặc dưới âm chính

Ví dụ: quá, quý, ảnh, việt

 

- Các dấu phụ của các con chữ: ơ, ư, ô, â. ă cần đánh nhỏ, ngay ngắn, cân đối.

 

- Các dấu câu ghi gần với chữ đằng trước, cách chữ đằng sau 1 nét tròn, và nằm trên đường kẻ đậm.

Kĩ năng đánh dấu cần được rèn thường xuyên mỗi khi các em viết bài.

 

IV. Rèn kĩ năng viết đúng khoảng cách

 

Học sinh cần nắm được khoảng cách giữa các con chữ trong một chữ là ½ nét tròn, khoảng cách giữa các chữ là 1 nét tròn.

 

Học sinh thường viết sai khoảng cách trong các trường hợp sau;

 

+ Nối từ a sang c, từ u sang c,  từ h sang u hay i

Ví dụ

  Trường hợp này cần sửa độ cao của nét hất cho đủ nửa li.

 

+ Nối từ các nét tròn sang c, n, cũng hay bị hẹp.

Ví dụ:

  Trường hợp này cần điều chỉnh nét thắt giữa hai con chữ.

 

+ Một khó khăn với học sinh nữa là khoảng cách khi viết các trường hợp con chữ đằng trước không có nét nối sang.

 

Ví dụ

    Trong trường hợp này để trống một khoảng rất nhỏ.

 

Viết chữ đúng khoảng cách sẽ tạo cho chữ viết có độ đều đặn, góp phần làm đẹp chữ viết.

 

V. Rèn kĩ năng viết nét thanh đậm, điều chỉnh độ thẳng, nghiêng của chữ.

 

Giúp học sinh viết thanh đậm đúng: Các nét đưa lên là nét thanh, nét đưa xuống đậm.

 

Độ thanh đậm phải đều tay, nét thanh viết nhẹ mà không mất nét, nét đậm vừa phải không ấn quá mạnh tay.

 

Ngoài kĩ năng viết thanh đậm giáo viên cần chú ý dạy học sinh cách điều chỉnh độ thẳng nghiêng  của chữ. Muốn viết kiểu chữ thẳng thì cần nét đưa xuống phải thẳng. Muốn viết chữ nghiêng thì nét các nét thẳng là nét xiên trái. Có thể cho học sinh luyện bài tập sau:

-          Viết nét thẳng: I I I I I I I…….

-          Viết nét nghiêng: / / / / / / ….

 

   Học sinh cần được luyện tập thường xuyên với sự giám sát của học sinh.

 

VI. Rèn kĩ năng trình bày

 

Để bài viết đẹp cần có sự trình bày đẹp, khoa học.

 

Trình bày theo mẫu: Nên trình bày như trong vở luyện viết thực hành. Học sinh có thể dựa vào mẫu để điều chỉnh cỡ chữ, khỏng cách để viết thẳng cột với mẫu.

 

Tự trình bày một bài viết

Học sinh phải nhớ luật chính tả, thống nhất về kiểu chữ viết, cách lề, cách dòng…. Muốn có được kĩ năng tự trình bày thành thạo, học sinh phải rèn luyện thường xuyên trong các môn học.

Với các bài thơ, khi trình bày giáo viên cần lưu ý học sinh những điểm sau:

-          Thơ lục bát: Dòng 6 viết cách lề 2 ô, dòng 8 viết cách lề 1 ô

-          Thơ mỗi dòng 3; 4 chữ viết cách lề 3 ô

-          Thơ tự do: cách trình bày phải linh hoạt sao cho dòng thơ cân đối

Nói tóm lại, rèn luyện kĩ năng viết đẹp đòi hỏi cả một quá trình. Vì vậy đòi hỏi học sinh phải kiên trì, cố gắng và có hứng thú luyện chữ. Chính vì vậy giáo viên cần tạo môi trường thi đua, học hỏi, tạo không khí luyện chữ viết đẹp trong lớp bằng cách tuyên dương, động viên khuyến khích kịp thời.

Cần có tủ trưng bày những bài viết đẹp, tiến bộ, tạo không khí thi đua giữa các học sinh.

 

Tôi đã vận dụng những biện pháp nêu trên, kết quả thu được:

 

Sĩ số lớp

2 A 3

Ngày xếp loại

Xếp loại

A

B

C

D

 

30 hs

15/9/2007

0

15

11

4

29/11/2007

3

23

4

0

18/02/2008

6

22

2

0

 

 

Đặc biệt lớp có 4 em tham  dự thi chữ đẹp cấp trường thì cả 1 em đạt giải nhất, 3 em được được chọn vào đội tuyển chữ của nhà trường để chuẩn bị thi Quận

 

 

 

 

Kết luận

 

Đối với giáo viên Tiểu học, phong trào rèn chữ , giữ vở sạch thật sự là một thử thách đối với năng lực tổ chức và nghệ thuật giảng dạy của mỗi giáo viên. Là một giáo viên, tôi cũng mong muốn góp phần nhỏ bé của mình vào phong trào Vở sạch – Chữ đẹp chung, rèn luyện nhân cách cho học sinh. Tuy bước đầu đã thu được  những kết quả nhất định, nhưng chuyên đề không tránh khỏi những thiếu sót . Vì vậy, tôi rất mong được các bạn đồng nghiệp góp ý, chỉnh sửa để giúp tôi nâng cao nghiệp vụ của mình.

 

 

                                  Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Hải phòng ngày 24 tháng 2 năm 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
CÁC TIN KHÁC
Sáng kiến kinh nghiệm môn mĩ thuật năm học 2009-2010
Để các em học tốt môn toán lớp 1
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động giáo dục
Sáng Kiến Kinh Nghiệm Năm Học 2007-2008
Quay trở lại
 
TIN MỚI
Trường tiểu học Nguyễn Khuyến thực hiện phun thuốc phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm để chuẩn bị cho năm học 2015-2016
Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Tổng kết công tác bồi dưỡng đội ngũ trong hè 2015.
Giáo dục đạo đức ở Nhật Bản Kỳ 1: Nền tảng của giáo dục đạo đức
ột số quy định mới trong Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi) và chế độ bảo hiểm thất nghiệp trong Luật Việc làm
Công tác bồi dưỡng cán bộ QLGD và GV Tiểu học của Sở GD&ĐT,PGD&ĐT quận Ngô Quyền của trường Tiểu học Nguyễn Khuyến
Sinh hoạt hè trong trường Tiểu học Nguyễn Khuyến
Sinh hoạt hè trong trường Tiểu học Nguyễn Khuyến
Sinh hoạt hè trong trường Tiểu học Nguyễn Khuyến
 
 
Ủy Ban Nhân Dân quận Ngô Quyền