Chủ nhật, 07/02/2016
TRANG CHỦSƠ ĐỒ SITEWEBSITE QUẬNTHƯ VIỆN BÀI GIẢNGTHƯ VIỆN TƯ LIỆU
Số người truy cập
Trang: Kinh nghiệm dạy và học
In tin bài    Email tin bài
Chuyên đề: “ Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. ” 

 

 

I. PHẦN MỞ ĐẦU:

1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI:

Nghị quyết hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII chỉ rõ: "Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục và được xã hội tôn vinh. Giáo viên phải đủ đức, đủ tài". Kết luận của hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương Đảng khoá IX yêu cầu: "Bố trí cán bộ quản lý giáo dục, đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu cân đối, chuẩn, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đổi mới…"

Xuất phát từ những yêu cầu trên, một trong những nhiệm vụ của ngành GD - ĐT hiện nay là phảI xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và bước đI cụ thể trong công tác đào tạo và bồi dưỡng lực lượng giáo viên và cná bộ quản lý sao cho phù hợp với định hướng phát triển và thực hiện tinh thần Đại hội Đảng lần thứ IX, nghị quyết 40 của Chính phủ và chỉ thị 14 của Thủ tướng chính phủ về việc thực hiện chương trình thay sách giáo khoa là phải: "Đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục đủ  sức, đủ tài cùng với đội ngũ nhà giáo và toàn xã hội chấn hưng nền giáo dục nước nhà" và "Chú trọng việc nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống của nhà giáo".

Trong những năm qua, đội ngũ giáo viên của trường luôn tâm huyết với nghề, thương yêu học sinh và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Song để đáp ứng tốt chương trình thay sách giáo khoa mới, người giáo viên tiểu học phảI hội tụ đầy đủ 3 yếu tố cơ bản: Phẩm chất đạo đức - Tư tưởng chính trị - Kiến thức và kĩ năng sư phạm như điều 63 của luật giáo dục: "Nhà giáo có nhiệm vụ không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao đạo đức, phẩm chất, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và nêu gương tốt cho người học".

Thực tế, một số giáo viên ở trường tiểu học Lê Hồng Phong chưa đáp ứng được yêu cầu mới của giáo dục vì vậy việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đủ năng lực giảng dạy chương trình sách giáo khoa mới là việc làm hết sức cần thiết của nhà quản lý.

Là người quản lý một trường tiểu học, tôi luôn suy nghĩ, quan tâm tìm các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ. Bởi có chất lượng đội ngũ vững vàng sẽ có chất lượng đào tạo tốt. Từ thực tế quản lý trường tiểu học Lê Hồng Phong, tôi viết chuyên đề: "Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông"

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:

Giáo dục tiểu học là bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân. Đội ngũ giáo viên tiểu học là nhân tố quan trọng trong giáo dục toàn diện nhân cách cho trẻ theo yêu cầu giảng dạy chương trình sách giáo khao mới, người giáo viên tiểu học ngoài phẩm chất đạo đức tốt cần phải có kiến thức và kỹ năng sư phạm chuẩn của bậc học yêu cầu.

3. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU:

- Nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết, thông tư và các văn bản chỉ đạo của chuẩn nghề nghiệp giáo vien tiểu học.

- Nghiên cứu các phương pháp dạy các bộ môn theo sách giáo khoa mới.

- Đánh giá thực trạng, chất lượng giảng dạy của giáo viên và chất lượng học tập của học sinh trường tiểu học Lê Hồng Phong.

- Đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và chất lượng giáo dục.

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:

Để tiến hành nghiên cứu, đề xuất được những giải pháp quản lý có tính khả thi, chuyên đề sử dụng kết hợp các biện pháp sau:

*Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:

Tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu có liên quan đến nội dung chuyên đề:

- Một số văn kiện của Đảng về GD - ĐT.

- Một số văn bản chỉ đạo về công tác đào tạo bồi dưỡng giáo viên của Bộ GD - ĐT.

- Các tài liệu khảo sát khác có liên quan.

*Phương pháp nghiên cứu thực tiễn:

- Khảo sát tay nghề giáo viên.

- Khảo sát điều tra (qua chuyên môn, giáo viên, phụ huynh, học sinh).

- Phỏng vấn.

- Thực nghiệm (kiểm chứng kết quả này qua các tiết dạy, thanh - kiểm tra của giáo viên).

- Trắc nghiệm (qua kết quả học tập của học sinh).

- Phân tích, xử lý số liệu.

5. KHÁCH THỂ, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:

- Khách thể: Phương pháp dạy học theo chương trình sách giáo khoa mới ở tiểu học.

- Đối tượng nghiên cứu: Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.

 

 

II. NỘI DUNG:

1. CƠ SỞ LÝ LUẬN:

Chất lượng đội ngũ giáo viên quyết định quá trình dạy và học: Thầy giỏi sẽ có trò giỏi, để đáp ứng yêu cầu giảng dạy thay sách giáo khoa mới ở tiểu học đòi hỏi người giáo viên phải không ngừng nâng cao trình độ trên chuẩn về mọi mặt, đặc biệt là tiếp cận nhanh phương pháp giảng dạy mới. Người giáo viên phải là người biết tổ chức giờ dạy, kiểm soát được tất cả đối tượng học sinh, xếp loại học sinh sao cho đạt hiệu quả cao nhất.

Xuất phát từ vị trí, vai trò, nhiệm vụ và yêu cầu đối với giáo viên tiểu học theo điều 32 chương IV điều lệ trường tiểu học đã quy định nhiệm vụ của giáo viên tiểu học là:

a. Giảng dạy và giáo dục theo đúng chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học, soạn bài, kiểm tra đánh giá theo đúng quy định, lên lớp đúng giờ, không tuỳ tiện bỏ giờ, bỏ buổi học, đảm bảo chất lượng và hiệu quả giảng dạy, quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức, tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn.

b. Tham gia công tác phổ cập giáo dục tiểu học ở địa phương.

c. Rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục.

d. Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật, các quy định của Hiệu trưởng, nhận nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công, chịu sự kiểm tra của Hiệu trưởng và của các cấp quản lý giáo dục.

e. Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh, đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh, đoàn kết, giúp đỡ các bạn đồng nghiệp.

f. Chủ động phối hợp với Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Sao nhi đồng Hồ Chí Minh, với gia đình học sinh và các tổ chức xã hội có liên quan trong hoạt động giảng dạy và giáo dục.

g. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Do vậy việc quản lý, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đòi hỏi người quản lý phải chủ động xây dựng kế hoạch từng năm, bồi dưỡng định kì, bồi dưỡng thường xuyên… làm thế nào để tự người giáo viên tiểu học thấy được nhu cầu cần thiết phải tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

2. CƠ SỞ THỰC TIỄN:

Chất lượng đội ngũ giáo viên còn bất cập chưa đáp ứng được yêu cầu giảng dạy chương trình sách giáo khoa mới. Một số giáo viên nghiệp vụ sư phạm còn hạn chế, chưa biết tổ chức một giờ học theo mục tiêu bài học, công tác chủ nhiệm lớp còn yếu đặc biệt là việc sử dụng phương pháp dạy học mới: "Lấy học sinh làm trung tâm của quá trình dạy học" dẫn đến hiệu quả giáo dục thấp và chưa đáp ứng được yêu cầu dạy chương trình sách giáo khoa mới.

3. THỰC TRẠNG:

Phần lớn đội ngũ giáo viên trường tiểu học Lê Hồng Phong tâm huyết với nghề, tận tâm với học sinh, nhiều tấm gương các thầy cô giáo đã vượt qua khó khăn về đời thường để dạy tốt - nêu gương sáng cho học sinh noi theo; trường nhiều năm đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc. Tuy nhiên, những năm gần đây, một bộ phận giáo viên kém say sưa với nghề, không tiếp cận kịp phương pháp giảng dạy mới, một bộ phận khác nhận thức chưa đúng nhiệm vụ của người giáo viên tiểu học nên sau khi tốt nghiệp 10 + 3, cao đẳng sư phạm cấp 2 cũ, không tiếp tục tự bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề ở tiểu học; một số ít tuổi cao, đào tạo chưa chuẩn cộng với nghiệp vụ sư phạm tiểu học yếu nên hiệu quả giảng dạy thấp, đội ngũ chưa mạnh về chuyên môn, thiếu đồng bộ về tay nghề. Năm học 2006 - 2007, tuy việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy đã được nhà trường quan tâm, 100% GV đã được học bồi dưỡng chứng chỉ tin học A nhưng phòng máy vi tính của trường chưa đồng bộ, đội ngũ GV mới chỉ biết sử dụng vi tính trong soạn thảo văn bản thông thường hoặc  biết các thao tác để sử dụng giáo án điện tử đã được soạn sẵn; tỷ lệ giáo viên biết soạn giáo án điện tử hoặc khai thác dữ liệu nguồn để xây dựng giáo án còn rất khiêm  tốn.

3.1. VỀ THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ:

* Quy mô phát triển trường lớp:

                  - Khối 1: 6 lớp - 238 học sinh ( 114 nữ)

                        - Khối 2: 6 lớp - 237học sinh ( 100 nữ)

                        - Khối 3: 5 lớp - 196 học sinh ( 98 nữ)

                        - Khối 4: 5 lớp – 190 học sinh ( 90 nữ)

                        - Khối 5: 6 lớp - 212 học sinh ( 106 nữ)

- Trường có 17 lớp học 2 buổi/ngày với tổng số 673 HS.

- Toàn trường có 41 CB - GV, 21 Đảng viên trong đó trình độ chuyên môn như sau:

         Trình độ      

                                

 

 

 

Số lượng - Tỷ lệ

 

 

Sơ cấp

 

Trung cấp

 

Cao đẳng

 

Đại học

 

THSPTH

 

THSP khác

 

CĐSPTH

 

CĐSP khác

 

ĐHTH

 

ĐH khác

Số lượng

1

6

2

15

12

3

4

Tỷ lệ

4,1

24,6

8,2

61,5

49,2

12,3

16,4

 

* Qua bảng thống kê về thực trạng đội ngũ CB - GV nhà trường cho thấy trình độ chuyên môn đảm bảo thực chất chỉ có 24 người (gồm CĐSPTH, THSPTH,ĐHTH).

       Về độ tuổi:

50 - 54: 12 người.

46 - 49: 5 người.

33 - 45: 11 người.

22- 32: 13 người.

     Độ tuổi từ 33 - 54 chiếm đại đa số, ở tuổi này hầu hết anh chị em tiếp thu phương pháp và chương trình SGK mới hạn chế, ngại đưa cái mới vào giảng dạy (đặc biệt là việc áp dụng CNTT vào giảng dạy).

* Kết quả các tiết dạy được xếp loại tốt những năm gần đây chưa cao, tỷ lệ học sinh giỏi qua các kì kiểm tra so với yêu cầu thực tế còn hạn chế; một số GV đánh giá kết quả học sinh chưa sát...

3.2. NGUYÊN NHÂN THỰC TRẠNG:

- Do trình độ nhận thức của GV chưa đồng đều, ngại tiếp cận cái mới.

- Do trình độ đào tạo không đồng bộ về cấp học.

- Do thời gian đầu tư cho các giờ lên lớp chưa phù hợp.

- Do công tác quản lý có thời gian bị buông lỏng, thiếu sâu sát.

- Chưa động viên thưởng, phạt kịp thời.

4. CÁC GIẢI PHÁP:

- Chất lượng GD toàn diện trong nhà trường được quyết định bởi chất lượng đội ngũ GV; xuất phát từ tình hình thực tế đội ngũ GV - chúng tôi đã có hệ thống giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ:

*Nhận thức của Ban giám hiệu về sự cần thiết phải bồi dưỡng giáo viên:

Sự phát triển của xã hội cũng như sự phát triển của công nghệ thông tin để vươn tới nền kinh tế tri thức đã tác động trực tiếp mạnh mẽ vào GD - ĐT. Một xã hội dựa vào sức mạnh của tri thức bắt nguồn từ sự khai thác tiềm năng của con người - con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Xu hướng toàn cầu hoá tác động và làm thay đổi hàng loạt vấn đề ngay trong bản thân giáo dục, làm cho GD - ĐT cũng phải phát triển không ngừng mới có thể đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội. Đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định sự phát triển của giáo dục do đó từng giáo viên phải không ngừng học tập, bồi dưỡng để  nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ mới đáp ứng được yêu cầu phát triển giáo dục.

Ban giám hiệu cũng nhận thức được chất lượng đội ngũ giáo viên quyết định chất lượng giáo dục trong mỗi nhà trường nên phải xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo kịp thời, sát sao, phân công bố trí đội ngũ một cách hợp lý, đúng người, đúng việc. Động viên khuyến khích giáo viên học tập nâng cao trình độ trên chuẩn, tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng thay sách, tham gia dự án chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, học tin học… để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

4.1. Tìm hiểu đội ngũ giáo viên:

Muốn nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu giảng dạy chương trình sách giáo khoa mới, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học và các công việc được phan công, người Hiệu trưởng phải hiểu và nắm chắc đội ngũ của mình từ việc tìm hiểu nhận thức về nghề, xem họ còn yêu nghề không thông qua lời nói, mức độ hoàn thành công việc, đặc biệt là ý thức vươn lên trong giảng dạy, sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt tập thể. Tìm hiểu về trình độ chuyên môn, tuổi tác, điều kiẹn sống gia đình, điều kiện sức khoẻ… của từng giáo viên để từ đó có kế hoạch bố trí sắp xếp hợp lý.

Tóm lại, người quản lý hiểu được đội ngũ sẽ giúp họ phân công đúng người, đúng việc và mang lại hiệu quả cao.

4.2. Xây dựng kế hoạch:

Người quản lý phải tự xây dựng cho mình một kế hoạch hoạt động chỉ đạo dạy và học sao cho sát với thực tế nhà trường và nhiệm vụ năm học.

Việc phân công nhiệm vụ cho từng giáo viên ở khối, tổ quyết định chất lượng từng lớp, từng khối và nhà trường. Trong cùng một khối, nên bố trí đội ngũ giáo viên sao cho có giáo viên trẻ, có giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm, có giáo viên đảm bảo về trình độ đào tạo và tay nghề… để họ có thể hỗ trợ nhau thực hiện chuyên môn đạt kết quả cao theo yêu cầu của trường.

Kế hoạch cá nhân, tổ, khối chuyên môn được Ban giám hiệu định kì kiểm tra hàng tuần, tháng, học kì được thể hiện trong kế hoạch kiểm tra nội bộ.

Căn cứ thực trạng đội ngũ giáo viên, người quản lý xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên thường xuyên, học tập nâng chuẩn, bồi dưỡng thay sách, tham gia các dự án chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, bồi dưỡng đạo đức tư tưởng chính trị, lối sống…

Ví dụ: Công tác bồi dưỡng chính trị tư tưởng: Nhà trường đã thường xuyên tổ chức cho giáo viên học tập đường  lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các văn bản của ngành… định kì hàng quý mời ban tuyên giáo Thành uỷ về nói chuyện thời sự để giáo vien có điều kiện theo dõi cập nhật thông tin trong và ngoài nước, thấy được sự đổi mới về văn hoá, kinh tế, chính trị… Việc làm này đã giúp giáo viên nhận thức đúng đắn về sự nghiệp đổi mới, sự biến đổi không ngừng của đất nước… Nhà trường có đủ các loại báo Đảng, báo địa phương, báo ngàng và các loại chuyên san, tạp chí để giáo viên tham khảo, cập nhật các thông tin cần thiết phục vụ cho giảng dạy…

4.3. Kết hợp với chuyên môn, khối trưởng, giáo viên trong trường tổ chức xếp loại giáo viên qua các đợt thanh - kiểm tra:

Hiệu trưởng phải xây dựng được kế hoạch dự giờ thăm lớp hàng tháng, từng học kỳ, cả năm để đánh giá xếp loại đúng tay nghề thật của giáo viên.

Ví dụ: Đầu năm dự giờ để kiểm tra tay nghề, trong năm dự giờ đánh giá tay nghề (có thể dự giờ đột xuất hoặc theo kế hoạch), cuối năm dự giờ để nghiệm thu tay nghề của họ. Qua dự giờ có thể đánh giá được tiến bộ và chỉ rõ những cái được, những điểm cần rút kinh nghiệm để họ có kế hoạch tự bồi dưỡng. Có những giáo viên có thể đánh giá xếp loại ngay sau đợt thanh tra, kiểm tra; song cũng có giáo viên chưa thể kết luận, xếp loại cho họ được vì điều kiện chủ quan hoặc khách quan nào đó ảnh hưởng đến chất lượng giờ dạy (do điều kiện sức khoẻ, điều kiện gia đình…)

Việc đánh giá xếp loại giáo viên qua các đợt thanh , kiểm tra sẽ động viên, khích lệ giáo viên có ý thức phấn đấu vươn lên trong công tác giảng dạy. Vì vậy người quản lý phải đánh giá đúng, không thiên vị - những quy định đánh giá giáo viên tiểu học khi được thanh tra, kiểm tra, người quản lý phải nắm chắc để khi thanh, kiểm tra phải rút kinh nghiệm một cách thẳng thắn, trung thực, không xuê xoa, dễ dãi…

4.4. Điều tra, phỏng vấn, trò chuyện trực tiếp hoặc gián tiếp tìm hiểu về việc giảng dạy của giáo viên:

Trong quá trình quản lý, việc đánh giá xếp loại đúng mức độ tay nghề của giáo viên rất quan trọng, song do công việc của người Hiệu trưởng, việc dự giờ đánh gia xếp loại giáo viên thường được Hiệu phó chuyên môn tổng hợp báo cáo lại kết quả.

Để tìm hiểu thực chất việc đánh giá xếp loại giáo viên người quản lý có nhiều cách: hoặc trực tiếp dự giờ đánh giá kết quả hoặc công nhận kết quả mà Hiệu phó chuyên môn và màng lưới sư phạm báo cáo; gặp trường hợp giáo viên kiến nghị việc xếp loại chưa thoả đáng cần xem xét lại, người  quản lý có thể điều tra phỏng vấn, trò chuyện trực tiếp với giáo viên được kiểm tra hoặc tham khảo ý kiến chuyên môn, khối trưởng để có quyết định đúng đắng việc công nhận hay cần kiểm tra lại kết quả đã đánh giá.

Việc đánh giá giáo viên đúng sẽ có tác dụng thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt học tốt trong nhà trường và ngược lại nó sẽ kìm hãm ý thức phấn đấu vươn lên của mỗi giáo viên.

4.5. Quan sát qua giờ dạy:

Để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, người quản lý cần tăng cường dự giờ thăm lớp bằng nhiều hình thức: Dự giờ theo kế hoạch, dự giờ đột xuất hoặc có thể kiểm tra các khâu của quá trình chuẩn bị lên lớp (kế hoạch bài, sổ báo giảng, thiết bị dạy học…) nhằm đánh giá thực chất trình độ tay nghề của giáo viên.

Qua dự giờ thăm lớp, người quản lý phải chỉ ra cho giáo viên thấy rõ những gì họ làm dược, những gì cần rút kinh nghiệm để họ có kế hoạch tự bồi dưỡng. Mặt khác qua dự giờ người quản lý phải đánh giá được 3 yêu cầu về chất lượng: Một là khâu chuẩn bị của giáo viên, hai là năng lực sư phạm thể hiện qua việc tổ chức giừo dạy, lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp phát huy được tính tích cực của học sinh và đạt được mục tiêu tiết dạy, ba là đánh giá được kỹ năng giáo viên lập kế hoạch bài dạy, năng lực chủ nhiệm lớp… Từ đó có kế hoạch bồi dưỡng cho giáo viên.

4.6. Đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên thông qua kết quả của học sinh:

Sản phẩm của người thầy là chất lượng học sinh, có thể nói: về cơ bản kết quả học tập của học sinh phản ánh trình độ chuyên môn của giáo viên - thầy giỏi thì trò giỏi. Ban giám hiệu có thể kiểm định chất lượng giảng dạy của giáo viên bằng cách kiểm tra qua học trò. Ví dụ: Qua dự giờ đột xuất một giáo viên lớp 2 tiết "Bảng chia 2" cuối tiết học người quản lý có thể cho học sinh một bài kiểm tra trắc nghiệm nhỏ để đánh giá kết quả tiếp thu bài của học sinh qua đó kiểm nghiệm kết quả giảng dạy của giáo viên. Việc làm này tuy mất thời gian nhưng đạt hiệu quả cao.

4.7. Nâng cao hiệu quả các buổi sinh hoạt chuyên môn là điều kiện thuận lợi cho GV bồi dưỡng tay nghề:

            - Sinh hoạt chuyên môn tốt là điều kiện thuận lợi cho giáo viên bồi dưỡng tay nghề:

- SHCM tại các khối cần có nội dung cụ thể về việc thực hiện quy chế chuyên môn, bàn các tiết khó, các phần dạy khó và hướng giải quyết; các giải pháp để giúp đỡ GV có tay nghề còn non; thảo luận các nội dung trong QĐ 30/ BGD - ĐT về đánh giá xếp loại học sinh; xây dựng các tiết lên lớp chuyên đề trong khối, toàn trường...; người quản lý cần xây dựng kế hoạch để dự sinh hoạt chuyên môn với các khối, tránh buông lỏng.

    Ví dụ : Qua thực tế dự giờ, nhà trường phát hiện: cô giáo Phí Thị Thu Thuỷ là GV dạy khối 5, đã nhiều năm được phân công tập huấn phụ trách đội tuyển học sinh giỏi và có nhiều học sinh đạt giải từ cấp quận, thành phố và Quốc gia (Giao lưu TTT) song lại hạn chế về phương pháp giảng dạy; nhà trường đã chỉ đạo khối phân công cô giáo Thuỷ lên lớp thể hiện chuyên đề của trường (Do PGD phân công). Qua tiết lên lớp chuyên đề, bản thân cô giáo Thuỷ đã trưởng thành rất nhiều về phương pháp giảng dạy, các tiết dự giờ đột xuất hoặc kiểm tra của PGD đều được xếp loại giỏi (mà trước đây chỉ được xếp loại khá). Có được kết quả trên là cả quá trình phấn đấu nỗ lực của bản thân cô giáo Thuỷ và hiệu quả của bồi dưỡng GV qua hình thức lên lớp CĐ.

- Sinh hoạt chuyên môn toàn trường là những buổi sinh hoạt có trong kế hoạch, theo từng chuyên đề để thống nhất phương pháp giảng dạy cho từng bộ môn, hoặc tổ chức lên lớp bằng giáo án điện tử để giáo viên được dự, rút kinh nghiệm đi đến thống nhất phương pháp dạy học mới.

- Sinh hoạt chuyên môn ở từng cụm trường theo chỉ đạo chuyên môn của phòng GD như việc tổ chức lên lớp chuyên đề thay sách giáo khoa, đổi mới phương pháp dạy học, hội thảo quy chế chuyên môn… sẽ giúp giáo viên có điều kiện học tập đồng nghiệp, nâng cao nghiệp vụ của mình.

- Thông qua các hình thức sinh hoạt chuyên môn ở khối, trường và cụm, giáo viên tự đánh giá được trình độ chuyên môn của mình đang ở mức nào từ khâu xây dựng kế hoạch bài dạy đến kiến thức, kĩ năng sư phạm, kĩ năng sử dụng giáo án điện tử… Đây thực sự là dịp giáo viên được hoà mình trong không khí sinh hoạt chuyên môn, được nghe, thấy và thể hiện mình trong môi trường học tập bổ ích và lý thú. Cũng qua các buổi sinh hoạt chuyên môn người quản lý đánh giá được khả năng của từng giáo viên khi họ thể hiện quan điểm của mình với các hướng giải quyết phần bài khó, tiết dạy khó, góp ý với đồng nghiệp trong khối, trong trường về kết quả giờ dự, cùng tranh luận giảI quyết những thắc mắc băn khoăn khi giảng dạy… để có ý kiến thống nhất.

4.8. Hội thảo chuyên đề bằng các việc làm cụ thể:

Một là: Tổ chức cho giáo viên học tập chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy dựa theo chương trình của Bộ, Sở, PGD. Cụ thể, nhà trường đã động viên giáo viên tham gia chương trình bồi dưỡng thường xuyên theo các môđun, theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Tạo điều kiẹn cho giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn trong hè do phòng giáo dục hoặc Sở tổ chức; năm học vừa qua 100% giáo viên đứng lớp của trường đã được dự các lớp tập huấn thay SGK toàn cấp. Việc tổ chức cho giáo viên dự đầy đủ các lớp tập huấn sẽ giúp họ nắm được quy trình giảng dạy của các khối, nắm được đăc trưng các bộ môn, phân môn, hình dung được các đơn vị kiến thức của các khối trước để dạy đúng yêu cầu của khối mình được phân công; có thể giảng dạy được ở các khối khác theo yêu cầu của ban giám hiệu và thực hiện kiểm tra đánh giá đúng chất lượng học tập của từng học sinh theo quy định của Bộ GD - ĐT góp phần thực hiện tốt cuộc vận động: "Hai không"

Hai là: Phát huy tinh thần tự học, tự bồi dưỡng của mỗi giáo viên, nâng cao trình độ trên chuẩn cho giáo viên. Mặc dù việc sắp xếp thời gian cho giáo viên đi học trong điều kiện trường xây dựng phảI học ca, chạy phòng là rất khó khăn, nhưng năm học 2005 - 2006 nhà trường đã động viên 11 đồng chí giáo viên đI học Đại học tiểu học, 01 đồng chí học ĐHMT, 01 đ/c học ĐH âm nhạc và 01 đ/c học ĐH ngoại ngữ…

Ba là: Xây dựng chỉ tiêu phấn đấu cho giáo viên ngay từ đầu năm học

Tổng kết năm học 2006 - 2007, một trong những yếu kém của giáo viên đứng lớp là vận dụng chưa linh hoạt phương pháp giảng dạy, chưa mạnh dạn áp dụng CNTT vào giảng dạy... nhà trường đã xây dựng các chỉ tiêu phấn đấu để giáo viên thảo luận và đi đến thống nhất trong hội nghị cán bộ công chức năm học 2007 - 2008 100% giáo viên giảng dạy theo phương pháp mới đạt hiệu quả và 70 % biết sử dụng giáo án điện tử; 35 - 40 % giáo viên đứng lớp biết soạn giáo án điện tử; qua dự giờ khảo sát tay nghề và chất lượng đầu năm nhà trường tổ chức cho giáo viên đăng kí chất lượng cuối năm...Xây dựng kế hoạch chuyên môn hết sức cụ thể trong suốt năm học, đến từng tháng để tạo điều kiện cho GV thực hiện chỉ tiêu.

Một trong những nội dung rất quan trọng mang tính đột phá trong nhiệm vụ năm học 2007 - 2008 là đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Đối với trường tiểu học Lê Hồng Phong, năm học này cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động tin học đã tương đối hoàn chỉnh, hầu hết các phòng làm việc đã có máy vi tính, phòng tin đã được đầu tư hoàn thiện theo hướng chuẩn và hiện đại song giáo viên chưa chủ động tự bồi dưỡng kiến thức tin học. Nhà trường đã đưa vào kế hoạch mỗi tháng có một buổi sinh hoạt chuyên môn dành cho giáo viên bồi dưỡng kiến thức tin học trên phòng máy, đặt thêm máy vi tính tại thư viện để giáo viên có điều kiện tìm kiếm dữ liệu... đến nay 100% GV đứng lớp đã biết sử dụng GAĐT..

Bốn là: Động viên giáo viên viét chuyên đề, sáng kiến kinh nghiệm - Để có được chuyên đề, kinh nghiệm hay, bản thân người quản lý còn phải tạo điều kiện cho giáo viên được thể hiện chuyên đề của mình trong khối, toàn trường để chuyên đề của họ không chỉ mang tính lý thuyết mà còn mang giá trị thực tiễn, đặc biệt là việc khuyến khích giáo viên thể hiện các chuyên đề đổi mới phương pháp. Đồng thời nhà trường cũng xây dựng những chuyên đề cấp trường để thu hút giáo viên trong màng lưới sư phạm tham gia. Qua việc thể hiện thành công các chuyên đề khối, toàn trường sẽ giúp giáo viên trưởng thành rất nhiều về trình độ tay nghề, năng lực sư phạm... Năm học 2007 - 2008 trường đã tổ chức được 48 lượt chuyên đề các khối, chuyên đề của trường được đồng nghiệp đánh giá cao với 2 tiết TLV (Lớp 4) và toán (Lớp 5 ). Chất lượng mỗi chuyên đề, sáng kiến kinh nghiêm sau được nâng lên rõ rệt so với các chuyên đề trước.

4.9. Động viên, khen chê kịp thời để giúp giáo viên cùng tiến bộ:

Muốn nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên thì việc đánh giá nhận xét xếp loại giáo vien phải đảm bảo công bằng, chính xác, có khen chê kịp thời; động viên đúng sẽ giúp người được khen thấy phấn khởi và cố gắng được khen ở mức cao hơn.

Người quản lý cần có thái độ bình tĩnh, kiên trì và không nên thành kiến với những giáo viên còn yếu về tay nghề; cần tìm hiểu và xác định nguyên nhân xem họ yếu do năng lực sư phạm, trình độ chuyên môn hay kém nhiệt tình, thờ ơ với công tác chuyên môn…Để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, khuyến khích giúp đỡ họ phấn đấu đáp ứng yêu cầu của bậc học. Nếu giáo viên kém nhiệt tình, nhận thức chưa đầy đủ về trách nhiệm người thầy, người quản lý phải gặp gỡ, trao đổi, tâm sự… từng bước một để họ thấy được trách nhiệm của mình với tập thể.

Với những giáo viên yếu về chuyên môn nghiệp vụ sư phạm (thường gặp ở những giáo viên cao tuổi), người quản lý cần kết hợp với khối trưởng, màng lưới sư phạm có biện pháp giúp đỡ thường xuyên bằng cách tổ chức các tiết lên lớp chuyên đề, các buổi hội thảo nhỏ về phương pháp dạy học mới ở khối để họ có điều kiện bồi dưỡng tại chỗ, dần hoà nhập với phương pháp giảng dạy và chương trình sách giáo khoa mới. Với những giáo viên tuổi nghề chưa nhiều, thiếu kinh nghiệm giảng dạy, cần động viên họ tích vực dự giờ đồng nghiệp, tham gia các lớp học tại chức để nâng trình độ trên chuẩn.

 

III. KẾT LUẬN:

 

Năm học 2007 - 2008, bằng những việc làm hết sức cụ thể, thiết thực; vận dụng các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế đội ngũ giáo viên của trường; chúng tôi đã đạt được nhiều kết quả trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.

1. KẾT QUẢ:

* Về đội ngũ:

- 100% Giáo viên đứng lớp được tham gia thay SGK toàn cấp đã giúp họ có cái nhìn toàn diện tổng quan về nội dung cũng như phương pháp giảng dạy toàn cấp học.

- 100% giáo viên có nhu cầu học tập để nâng cao trình độ trên chuẩn được nhà trường tạo điều kiện cho đi học.

      Năm học này, nhà trường đã có thêm:

                         11 đồng chí giáo viên tốt nghiệp đại học tiểu học

                         1 đồng chí tốt nghiệp đại học Mỹ thuật

                         2 đồng chí đang học đại học chuyên ngành.

                         2 đồng chí đang học đại học tiểu học.

- 70% giáo viên đứng lớp biết sử dụng giáo án điện tử, 40% giáo viên biết soạn giáo  án điện tử.

- 100% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường (năm học trước chỉ có 80% giáo viên đạt).

- Tỷ lệ giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở đạt chất lượng giờ khá cao hơn năm trước.

- 13 cán bộ giáo viên có chuyên đề sáng kiến kinh nghiệm đăng kí các danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, thành phố.

- Kết quả xếp loại giờ dạy do Phòng GD kiểm tra đánh giá:

              Kết quả

Năm học

 

Tổng số

 

Đạt yêu cầu

 

Khá

 

Tốt

2005  -2006

24

3

7

14

2006 - 2007

54

2

28

24

2007 - 2008

43

1

27

14

 

* Về chất lượng học sinh (Chất lượng kiểm tra cuối kì I)

 

              Năm

                 Môn

Khối

2006 - 2007

2007 - 2008

Tiếng việt

(Tỷ lệ % đạt)

Toán

(Tỷ lệ % đạt)

Tiếng việt

(Tỷ lệ % đạt)

Toán

(Tỷ lệ % đạt)

1

100

100

100

100

2

100

100

100

100

3

98.7

98.7

99

99.5

4

100

100

99

99

5

100

100

100

100

 

2. Bài học:

            Xuất phát từ yêu cầu giảng dạy sách giáo khoa mới của Bộ GD - ĐT, từ yêu cầu "chuẩn" , giáo viên tiểu học và thực tế đội ngũ giáo viên của trường, đặc biệt là kết qủa học tập của học sinh trong những năm trước; bằng những giảI pháp cụ thể, năm học 2007 - 2008 chất lượng đội ngũ giáo viên của trường đã có những chuyển biến rõ rệt.

Một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của người quản lý là phảI quan tâm tới đội ngũ giáo viên, vì họ là lực lượng quyết định chất lượng dạy và học, muốn làm tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ, người quản lý cần:

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên hàng năm, theo chu kì.

- Chỉ đạo Hiệu phó chuyên môn, các khối lập được kế hoạch chuyên môn của bộ phận mình phụ trách, trong đó đặc biệt quan tâm đến nội dung sinh hoạt khối, toàn trường; xây dựng kế hoạch thanh - kiểm tra một cách cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của trường, từng giáo viên; người quản lý phải là người theo dõi chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch đó.

- Kết hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường: Công đoàn, Chi đoàn để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của từng giáo viên để bố trí sắp xếp lớp, phân công chuyên môn cho đúng người, đúng việc.

- Bên cạnh việc tham gia các lớp tập huấn, nghien cứu chương trình sách giáo khoa mới; người quản lý cần đặc biệt quan tâm đến công tác bồi dưỡng tại chỗ, quản lý các khối thực hiện nghiêm túc có chiều sâu các buổi sinh hoạt chuyên môn.

- Chỉ đạo nhất quán, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chế chuyên môn: Soạn - giảng- chấm - chữa và các hoạt động ngoại khoá khác, đặc biệt người quản lý phải thường xuyên dự giờ giáo viên để kịp thời góp ý rút kinh nghiệm.

- Muốn nâng cao chất lượng đội ngũ cần thực hiện công khai, dân chủ, không thành kiến trong việc đánh giá xếp loại giáo viên. Khen chê đúng người, đúng việc để kịp thời động viên giúp đỡ họ nỗ lực phấn đấu đạt kết quả cao hơn.

Để đạt được mục tiêu giáo dục nói chung, giáo dục tiểu học nói riêng; đpá ứng yêu cầu giảng dạy chương trình sách giáo khoa mới việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là rất quan trọng phảI được quan tâm hàng đầu bởi chất lượng đội ngũ quyết định sự tồn tại và uy tín của một nhà trường. Với nhận thức như vậy, bản thân người quản lý đã luôn chỉ đạo sát sao, quyết liệt, thường xuyên để khắc phục yếu kém những năm trước, xây dựng đội ngũ giáo viên đạt tới "chuẩn" với nghĩa đích thực của nó.

Trên đây là một số suy nghĩ, những giải pháp đã thực hiện và kết quả đã đạt được trong công tác bồi dưỡng đội ngũ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông; chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong sự góp ý của đồng nghiệp và các nhà quản lý để công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ ở trường tiểu học Lê Hồng Phong nói riêng và giáo viên tiểu học trong quận Ngô Quyền nói chung đạt kết quả cao góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2007 - 2008.

 

Ngô Quyền, ngày 29 tháng 02 năm 2008

                                                                                                               

 

 

 

 
 
CÁC TIN KHÁC
Kinh nghiệm dạy biểu thức chứa chữ ở Toán 4
Kinh Nghiệm Học Tập Môn Tiếng Anh
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ
Tài liệu tham khảo
Quay trở lại
 
TIN MỚI
Video sân chim
Video sân chim
Liên hoan “Tiếng hát cán bộ, giáo viên trường Tiểu học Lê Hồng Phong” lần thứ nhất chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11
Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2012 - 2013
Lê Hồng Phong- Ngôi trường mến yêu của em
Chương trình phát thanh măng non tuần 1 tháng 10 năm học 2012 - 2013
Những khuyết điểm kể trên là lỗi tại tôi
Lịch lên lớp bằng GAĐT - Khối 1 - Tuần 8
 
 
Ủy Ban Nhân Dân quận Ngô Quyền