Thứ năm, 11/02/2016
TRANG CHỦVĂN BẢN ĐIỀU HÀNHSƠ ĐỒ SITEWEBSITE QUẬN
Số người truy cập
Trang: TIN TỨC – HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG
In tin bài    Email tin bài
KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG MA TUÝ - HIV/AIDS, TỘI PHẠM 

Thực hiện kÕ ho¹ch sè 15/KH-GD -§T vÒ triÓn khai c«ng t¸c gi¸o dôc phßng chèng HIV/AIDS trong trưêng häc Để thực hiện tốt và có hiệu quả “c«ng t¸c gi¸o dôc phßng chèng HIV/AIDS trong tr­ưêng häc, trường tiểu học Kim Đồng đã xây dựng kế hoạch hoạt động như sau:

I- NhiÖm vô träng t©m:

1. N©ng cao nhËn thøc cho gi¸o viªn, häc sinh trong toµn  tr­ưêng vÒ viÖc phßng chèng ma tuý, HIV/AIDS qua ®ã x©y dùng lèi sèng lµnh m¹nh, v¨n minh.

2. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ®Ó x©y dùng trưêng häc th©n thiÖn – häc sinh tÝch cùc, t¹o  ra m«i  trưêng gi¸o dôc an toµn, th©n thiÖn, hiÖu qu¶.

II- NhiÖm vô cô thÓ:

1.     TriÓn khai ®Õn gi¸o viªn vµ häc sinh c¸c v¨n b¶n, chØ thÞ cña Trung ư¬ng vµ Thµnh phè vÒ c«ng t¸c phßng chèng ma tuý, HIV/AIDS như NghÞ quyÕt 06/CP cña ChÝnh phñ, QuyÕt ®Þnh sè 2063/Q§-TCCB ngµy 5/10/1993 vÒ thµnh lËp ban chØ ®¹o gi¸o dôc quèc phßng , chèng AIDS, TNXH, NghÞ quyÕt sè 09/1998/NQ-CP vÒ t¨ng cưêng c«ng t¸c phßng chèng ma tuý, phßng chèng téi ph¹m. ChØ thÞ 37/2004/CT-TTg. C¸c nghÞ quyÕt cña §¶ng vµ Nhµ nưíc míi ban hµnh

2.     Tæ chøc ho¹t ®éng gi¸o dôc vÒ phßng chèng ma tuý, HIV/AIDS, phßng chèng téi ph¹m tíi 100% CB-GV-CNV vµ häc sinh.

3.     T¨ng cưêng c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý häc sinh. Tæ chøc kiÓm tra ®Þnh kú vµ kiÓm tra ®ét xuÊt néi vô häc sinh, ph¸t hiÖn kÞp thêi c¸c hµnh vi xÊu ®Ó cã c¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn, xö lý kÞp thêi.

III- Gi¶i ph¸p:

1.     KiÖn toµn ban chØ ®¹o c«ng t¸c phßng chèng ma tuý, phßng chèng c¸c tÖ n¹n x· héi vµ phßng chèng ma tuý HIV/AIDS cña trưêng. §/c Ph¹m ThÞ BÝch Ngäc – Phã hiÖu trưëng – phô tr¸ch ho¹t ®éng ngoµi giê –tư­ëng ban chØ ®¹o cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng kÕ ho¹ch c«ng t¸c nµy mét c¸ch cô thÓ.

2.     Thùc hiÖn ®Çy ®ñ chư¬ng tr×nh gi¸o dôc ph¸p luËt ®· ®ưîc quy ®Þnh. Tæ chøc ngo¹i kho¸ vÒ kiÕn thøc ph¸p luËt cho CB-GV-CNV vµ häc sinh nhÊt lµ c¸c v¨n b¶n luËt míi ®ưîc ban hµnh.

3.     Vµo ®Çu n¨m häc nhµ trưêng ®· tæ chøc kü cam kÕt gi÷a gia ®×nh, b¶n th©n häc sinh – gi¸o viªn chñ nhiÖm, BCH §oµn thanh niªn, BCH C«ng ®oµn vµ BC§ nhµ trưêng vÒ c«ng t¸c phßng chèng ma tuý HIV/AIDS, téi ph¹m.

4.     Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c tiÕt d¹y lång ghÐp vµ c¸c bµi d¹y vÒ phßng chèng ma tuý AIDS trong c¸c giê häc, ®Æc biÖt lµ ë ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi g׬ lªn líp vµ ho¹t ®éng ngo¹i kho¸ theo chư¬ng  tr×nh cña bé.

5.     Phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c ban ngµnh trong trưêng vµ c¸c ban ngµnh trªn ®Þa phư¬ng , ®¹i diÖn Héi CMHS ®Ó tæ chøc qu¶n lý häc sinh cho ®ưîc tèt.

6.     Tæ chøc truyÒn th«ng b»ng nhiÒu h×nh thøc như: Ph¸t thanh m¨ng non vµo c¸c buæi s¸ng, thi vÏ tranh cæ ®éng, tæ chøc chuyªn ®Ò , sinh ho¹t trong c¸c CLB…v.v.

·        Néi dung tuyªn truyÒn:

-         Nh÷ng kiÕn thøc vÒ phßng chèng ma tuý, HIV/AIDS, téi ph¹m.

-         LuËt phßng chèng ma tuý, HIV/AIDS, téi ph¹m.

-         C¸c v¨n b¶n vÒ phßng chèng ma tuý HIV/AIDS, téi ph¹m.

-         C«ng t¸c phßng chèng téi ph¹m trong trưêng häc

-         V¨n ho¸, øng sö trong nhµ trưêng, kü n¨ng sèng.

7.     Thùc hiÖn tèt viÖc phßng chèng ma tuý HIV/AIDS, téi ph¹m, cư¬ng quyÕt kh«ng ®Ó häc sinh m¾c vµo c¸c tÖ n¹n x· héi, c¸c hµnh vi thiÕu v¨n  minh trong nhµ trưêng, x©y dùng phong trµo tù qu¶n trong häc sinh, tuyªn dư­¬ng c¸c em häc sinh tiªu biÓu trong c«ng t¸c phßng chèng ma tuý HIV/AIDS, téi ph¹m, chèng c¸c tÖ n¹n x· héi.

8.     Thêi gian tæ chøc:

-         S¬ duyÖt 16h ngµy 11/11/ 2009

-         Tæng suyÖt 16h ngµy 12/11/2009

-         ChÝnh thøc: 15h ngµy 13/11/2009

IV- C«ng t¸c chØ ®¹o vµ tæ chøc thùc hiÖn

1.     KiÖn toµn Ban chØ ®¹o phßng chèng ma tuý HIV/AIDS, téi ph¹m n¨m häc 2009-2010.

2.     X©y dùng kÕ ho¹ch phßng chèng ma tuý HIV/AIDS, téi ph¹m vµ ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cô thÓ cho tõng thµnh viªn trong Ban chØ ®¹o.

3.     Phèi hîp chÆt chÏ gi÷a §oµn thanh niªn, C«ng an Ph­êng, QuËn ®Ó lµm tèt c«ng t¸c nµy.

4.     Tæ chøc truyÒn th«ng phßng chèng ma tuý, HIV/AIDS, téi ph¹m vµo c¸c tiÕt ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp , d¹y lång ghÐp c¸c biÖn ph¸p  phßng chèng tÖ n¹n x· héi.

5.     KÕt thóc n¨m häc trưêng sÏ ®¸nh gi¸ tæng kÕt phßng trµo phßng chèng ma tuý, HIV/AIDS, t«i ph¹m.

V- ChØ tiªu:

1. 100% CB-GV-CNV vµ c¸c em häc sinh ®ưîc tuyªn truyÒn phßng chèng ma tuý, HIV/AIDS, téi ph¹m.

2. Kiªn quyÕt kh«ng ®Ó x¶y ra vô viÖc nµo cã liªn quan ®Õn ma tuý, HIV/AIDS, t«i ph¹m.

3. Cã kÕ ho¹ch cô thÓ phèi hîp víi c«ng an Ph­êng, QuËn vÒ c«ng t¸c ®¶m b¶o an ninh, an toµn trưêng häc.

                                                                      Ban gi¸m hiÖu

 

 
 
CÁC TIN KHÁC
HỘI NGHỊ CBCC NĂM HỌC 2009-2010
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2009-2011
CHƯƠNG TRÌNH TRUNG THU 2009 - 2010
ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TIỂU HỌC KIM ĐỒNG
ĐẠI HỘI CHI ĐỘI ĐIỂM
Lễ tổng kết hè và khai mạc Đại hội thể dục thể thao phường Gia Viên lần II
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN 2009-2010
Quay trở lại
 
TIN MỚI
Trường Tiểu học Kim Đồng tưng bừng lễ khai giảng - Năm học 2015 – 2016
LIÊN HOAN CHIA TAY GIÁO VIÊN VỀ HƯU-TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG
LIÊN HOAN CHIA TAY GIÁO VIÊN VỀ HƯU-TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG
GÓP SỨC XÂY DỰNG PHƯỜNG GIA VIÊN XANH - SẠCH - ĐẸP.
Trường Tiểu học Kim Đồng triển khai các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn hè 2015
Mùa hè vui, khỏe, bổ ích của các em học sinh - Trường Tiểu học Kim Đồng
Trường Tiểu học Kim Đồng thắp sáng truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" nhân kỉ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7.
Trường Tiểu học Kim Đồng thắp sáng truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" nhân kỉ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7.
 
 
Ủy Ban Nhân Dân quận Ngô Quyền