Thứ sáu, 12/02/2016
TRANG CHỦVĂN BẢN ĐIỀU HÀNHSƠ ĐỒ SITEWEBSITE QUẬN
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn Kỳ thi vào lớp 10 THPT nên thi mấy môn?
2 môn Toán, Văn
3 môn Toán, Văn, Anh
Phương án khác
 
Số người truy cập
Trang: TIN TỨC NHÀ TRƯỜNG
In tin bài    Email tin bài
Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường 

         UBND QUẬN NGÔ QUYỀN                

TRƯỜNG THCS LẠC VIÊN

 

 

            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Lạc Viên, ngày 13  tháng 9  năm 2011

 

 

 KẾ HOẠCH  PHỔ BIẾN , GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG NHÀ TRƯỜNG

TRƯỜNG THCS LẠC VIÊN

  

Căn cứ Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “ Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường”

Căn cứ kế hoạch  số 855/KH-BGDĐT, ngày 27/6/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch thực hiện đề án “ Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường” năm 2011 ;

Căn cứ công văn  số 3811/UBND-VX, ngày 06/7/2011 của UBND Thành phố Hải Phòng về về việc  xây dựng kế hoạch thực hiện đề án “ Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường” năm 2011;

Căn cứ kế hoạch số 556/KH-SGDĐT, ngày 4/8/2011 của Sở giáo dục và đào tạo

Căn cứ kế hoạch số 42/KH-PGD&ĐT, ngày 21/8/2011của Phòng giáo dục đào tạo

Trường THCS Lạc viên xây dựng kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường  như sau :

I. Mục đích – Yêu cầu :

1. Mục đích
- Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong nhà trường trên địa bàn trường THCS Lạc Viên. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật và hành vi chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, góp phần ổn định môi trường giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
- Triển khai có hiệu quả Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”.

- Triển khai thực hiện các kế hoạch của UBNDTP, SGD-ĐT, PGD- ĐT về thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”.
          2. Yêu cầu
- Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL trong nhà trường một cách thường xuyên, kịp thời, đúng quy định. Tăng cường phối hợp các lực lượng làm công tác PBGDPL ở địa phương và các điều kiện tốt đảm bảo cho việc triển khai công tác PBGDPL trong nhà trường.
- Thực hiện đúng chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước và của ngành Giáo dục và Đào tạo; vừa phổ biến, cung cấp kiến thức pháp luật vừa giáo dục và vận động chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và học sinh trong nhà trường; kế thừa kết quả và kinh nghiệm công tác PBGDPL trong thời gian qua, bảo đảm sự liên tục và tính hệ thống của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2010 - 2012 và những năm tiếp theo.
- Thực hiện tốt công tác PBGDPL trong nhà trường, đáp ứng nhiệm vụ trọng tâm của ngành; từng bước hoàn thiện công tác PBGDPL một cách đầy đủ, đầu tư hợp lý các điều kiện phục vụ cho công tác này. Lựa chọn nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với lứa tuổi, với điều kiện của từng khối lớp  học theo hướng kết hợp lý luận và thực tiễn, học đi đôi với hành.
- Biện pháp tuyên truyền phải đổi mới, sáng tạo và phong phú về nội dung, hình thức.Cần kết hợp giữa giáo dục chính khoá với giáo dục ngoại khoá, tích hợp, lồng ghép nội dung pháp luật một cách hợp lý trong môn Giáo dục công dân ở đơn vị và một số môn học khác; bảo đảm sự liên thông về kiến thức giữa các khối lớp . Phối hợp PBGDPL với giáo dục đạo đức và thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong nhà trường; phối hợp các lực lượng làm công tác PBGDPL trong và ngoài nhà trường.

II. Nội dung:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền PBGDPL thông qua việc quán triệt các văn bản chỉ đạo, các quy định về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy định pháp luật mới, các văn bản Luật sửa đổi, bổ sung.
          2.Tiếp tục tổ chức dạy và học các kiến thức pháp luật phù hợp với cấp học và trình độ học sinh: Cung cấp các kiến thức, rèn luyện kỹ năng thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công dân, quyền và nghĩa vụ trong các lĩnh vực pháp luật gắn với cuộc sống và học tập của học sinh. Chú trọng các nội dung về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực học đường... Đặc biệt chú trọng giáo dục nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, thói quen xử sự theo pháp luật của học sinh.
          3. Tiếp tục triển khai có chất lượng các hình thức giáo dục ngoại khoá, các hoạt động giáo dục pháp luật ngoài giờ lên lớp nhằm bổ sung kiến thức cho các bài học chính khoá; cập nhật các kiến thức pháp luật mới, tạo niềm tin, tình cảm pháp luật cho người học. Đổi mới hình thức tuyên truyền PBGDPL. Các hoạt động tuyên truyền PBGDPL cần đa dạng, sinh động, phù hợp với từng đối tượng và được tổ chức thường xuyên, kết hợp với việc kỷ niệm các ngày lịch sử, dịp lễ tết, các cuộc vận động lớn trong ngành.
       4. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức pháp luật, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giáo viên, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác PBGDPL

5. Rà soát, bổ sung các đầu sách, các tài liệu, các văn bản quy phạm pháp luật theo hướng đa dạng hoá nội dung và hình thức, phát huy tốt tủ sách pháp luật ở đơn vị.
Bổ sung những thiết bị cơ bản phục vụ giảng dạy môn Giáo dục công dân, Đạo đức. Chú trọng sử dụng các phương tiện điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin, các mô hình trực quan trong giảng dạy và tuyên truyền PBGDPL.

III. Giải pháp thực hiện

1. Nâng cao chất lượng giảng dạy môn học GDCD

- Đổi mới phương pháp dạy học môn GDCD

+ Thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng , và nội dung giảm tải

+ Khuyến khích tinh thần độc lập tự chủ , sáng tạo của học sinh

+ Tổ chức dạy học theo hướng tích hợp, linh hoạt thông qua nhiều hình thức

+Tăng cường sử dụng các đồ dùng dạy học , sáng tạo trong việc làm đồ dùng dạy học

+ Thường xuyên kiểm tra đánh giá việc dạy học môn GDCD trong trường

-Nâng cao nhận thức giáo dục pháp luật trong nhà trường

+ Thường xuyên quán triệt và xác định công tác PBGDPL là nhiệm vụ của công tác giáo dục chính trị , tư tưởng của nhà trường cho CB, GV và HS 

+ Tất cả CBGV , HS toàn trường nghiêm túc học tập và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật , nội quy, quy định của nhà trường

+ Tổ chức cho cán bộ giáo viên và học sinh tham gia tìm hiểu công pháp luật

2.  Tổ chức dạy học lồng ghép nội dung PBGDPL với các bộ môn học khác : Tiếp tục dạy học lồng ghép trong các tiết học các môn học , tổ chức dạy và học các kiến thức pháp luật phù hợp với cấp học và trình độ học sinh.  Cung cấp các kiến thức, rèn luyện kỹ năng thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công dân, quyền và nghĩa vụ trong các lĩnh vực pháp luật gắn với cuộc sống và học tập của học sinh. Chú trọng các nội dung về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực học đường... Đặc biệt chú trọng giáo dục nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, thói quen xử sự theo pháp luật của học sinh .

3. Tổ chức các sân chơi, giờ học ngoại khóa : triển khai có chất lượng các hình thức giáo dục ngoại khoá, các hoạt động giáo dục pháp luật ngoài giờ lên lớp nhằm bổ sung kiến thức cho các bài học chính khoá; cập nhật các kiến thức pháp luật mới, tạo niềm tin, tình cảm pháp luật cho người học.

4. Xây dựng tủ sách pháp luật trong thư viên và khuyến khích CBGV và HS tìm đọc coi đó là nguồn học  liệu

IV. Tổ chức thực hiện

1. Kiện toàn ban chỉ đạo công tác PBGDPL vào tháng 9 năm 2011

2. Xây dựng kế hoạch PBGDPL phù hợp với điều kiện trường , phân công nhiệm vụ cụ thể  các thành viên : vào tháng 9/2011

3. Tổ chức dạy học lồng ghép các nội dung PBTTGDPL  trong các môn học : GDCD, HĐNGLL, ….

4. Phối hợp với các đoàn thể , giao trách nhiệm công tác tuyên truyền đối với HS cho Đoàn TN, Đội TN, GVCN

5. Tổ chức chuyên đề :cho tất cả CB,GV,HS

+ Nội dung ATGT : tháng 9/2011

+ Nội dung phòng chống Ma túy , HIV/AIDS tháng 12/2011

+ Nội dung an toàn phòng cháy nổ tháng 2/0212

6. Tổ chức lên lớp chuyên đề  môn GDCD có  lồng ghép các nội dung PBTTGDPL

7. Tổ chức tổng kết rút kinh nghiêng trong các đợt , và cả năm

Nội dung kế hoạch có thể điều chỉnh trong quá trình thực hiện

 
 
CÁC TIN KHÁC
Thông báo thể lệ cuộc thi "Em viết về mái trường thân yêu"
Kế hoạch tổ chức Festival Tiếng Anh năm học 2011-2012
Kế hoạch tổ chức Festival Tiếng Anh năm học 2011-2012
Kế hoạch tháng 10
30/9 nghỉ học tránh bão số 5
Kế hoạch kiểm tra chất lượng đầu năm học 2011-2012
Kế hoạch thực hiện đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" năm 2011
Quay trở lại
 
TIN MỚI
Thông báo tuyển sinh kĩ năng sống
Kế hoạch hoạt động Hè 2015
LỊCH TUYỂN SINH CLB SỞ THÍCH HÈ 2015
Lễ tổng kết năm học 2014 - 2015
Lễ kết nạp đoàn viên mới và lễ trưởng thành đoàn năm 2015
Lễ biểu dương khen thưởng giáo viên, học sinh đạt thành tích xuát sắc và lễ ra trường , tri ân của học sinh khối lớp 9
Lịch thi tuyển vào lớp 10 năm học 2014- 2015
Lịch thi tuyển vào lớp 10 năm học 2014- 2015
 
 
Ủy Ban Nhân Dân quận Ngô Quyền