Thứ bảy, 28/02/2015
TRANG CHỦVĂN BẢN ĐIỀU HÀNHSƠ ĐỒ SITEWEBSITE QUẬN
Số người truy cập
Trang: TIN TỨC SỰ KIỆN
In tin bài    Email tin bài
Kế hoạch bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2012 – 2015 

UỶ BAN NHÂN DÂN - UỶ BAN MTTQ

PHƯỜNG LẠC VIÊN

 


Số:       /KH-UBND-MTTQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Lạc Viên, ngày 13  tháng 8    năm 2012

 

KẾ HOẠCH

Bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2012 – 2015

 


Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 về Hướng dẫn thi hành các Điều 11, 16, 22 và 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 1772/QĐ-UBND ngày 20/10/2008 của UBND thành phố Hải Phòng về ban hành quy định tổ chức và hoạt động của tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Thực hiện Hướng dẫn số 1663/HD-SNV ngày 27/10/2008 của Sở Nội vụ hướng dẫn quy trình bầu cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố và các Quyết định thành lập các tổ dân phố ngày 09/9/2009 của UBND quận Ngô Quyền;

Thực hiện Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 10/7/2012 của UBND quận Ngô Quyền về việc bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2012 - 2015.

Uỷ ban nhân dân - UBMTTQ phường Lạc Viên xây dựng Kế hoạch bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố trên địa bàn phường nhiệm kỳ 2012 - 2015 như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

- Việc bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố phải được tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận nhằm phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân, động viên sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn  của nhân dân trong phát triển kinh tế, xã hội, ổn định chính trị, tăng cường đoàn kết, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

- Bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố là nhiệm vụ quan trọng góp phần củng cố chính quyền cơ sở; Việc bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố được tổ chức tại hội nghị Tổ dân phố và đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thật sự là ngày hội của nhân dân.

II. NỘI DUNG :

1. Công tác chuẩn bị:

- UBND phường phối hợp với Ủy ban MTTQ phường xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các văn bản, hướng dẫn tổ dân phố chuẩn bị nội dung báo cáo, công tác nhân sự bầu Tổ trưởng tổ dân phố.

- Chậm nhất 15 ngày trước ngày bầu cử, Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố tổ chức Hội nghị Ban công tác Mặt trận dự kiến danh sách người ứng cử Tổ trưởng tổ dân phố; báo cáo với Chi ủy Chi bộ Tổ dân phố để thống nhất danh sách giới thiệu người ra ứng cử. (Từ 1 - 2 người).

- Chậm nhất là 10 ngày trước ngày bầu cử, Chủ tịch UBND phường ra Quyết định thành lập ở mỗi Tổ dân phố một Tổ bầu cử có từ 5- 7 người; Thành phần Tổ bầu cử gồm: Tổ trưởng là Trưởng ban Ban công tác Mặt trận, Thư ký và các Ủy viên khác là đại diện các đoàn thể chính trị - xã hội và đại diện cử tri của Tổ dân phố; quyết định nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử; quyết định thành phần cử tri (là toàn thể cử tri hay đại diện cử tri Tổ dân phố) tham gia bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố. Các quyết định này phải được thông báo đến nhân dân ở Tổ dân phố chậm nhất là 07 ngày trước ngày bầu cử.

2. Bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố tại Hội nghị Tổ dân phố:

- Tổ trưởng Tổ bầu cử chủ trì hội nghị bầu Tổ trưởng Tổ dân phố. Hội nghị được tiến hành khi có trên 50% tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong Tổ dân phố tham dự.

- Việc bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố thực hiện theo trình tự sau đây:

+ Tổ trưởng Tổ bầu cử đọc quyết định công bố ngày tổ chức bầu cử; quyết định thành lập Tổ bầu cử, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử; quyết định thành phần cử tri tham gia bầu cử;

+ Tổ trưởng Tổ dân phố đương nhiệm đọc báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ vừa qua trước hội nghị cử tri; hội nghị cử tri thảo luận về công tác nhiệm kỳ vừa qua của Tổ trưởng tổ dân phố.

+ Tổ trưởng Tổ bầu cử nêu tiêu chuẩn của Tổ trưởng Tổ dân phố: Theo Điều 8 Chương II Quy định về tổ chức và hoạt động của Thôn, Tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 1772/2008/QĐ-UBND ngày 20/10/2008 của UBND Thành phố Hải Phòng, Tổ trưởng Tổ dân phố có những tiêu chuẩn sau: là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở Tổ dân phố; đủ 21 tuổi trở lên; có sức khỏe tốt; có đạo đức và tư cách tốt; có trách nhiệm trong công tác; bản thân và gia đình gương mẫu, được nhân dân tín nhiệm; có năng lực và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc của cộng đồng dân cư và nhiệm vụ cấp trên giao; có trình độ văn hóa tốt nghiệm trung học phổ thông trở lên.

+ Đại diện Ban công tác Mặt trận Tổ dân phố giới thiệu danh sách những người ra ứng cử Tổ trưởng Tổ dân phố do Ban công tác Mặt trận giới thiệu và Chi ủy chi bộ Tổ dân phố thống nhất.

+ Hội nghị thảo luận, cho ý kiến về những người ứng cử. Trên cơ sở các ý kiến của cử tri, Tổ bầu cử ấn định danh sách những người ứng cử để hội nghị biểu quyết. Việc biểu quyết số lượng và danh sách những người ứng cử được thực hiện bằng hình thức giơ tay và có giá trị khi có trên 50% số cử tri tham dự hội nghị tán thành.

- Tiến hành bầu Tổ trưởng Tổ dân phố:

+ Việc bầu cử có thể bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín do hội nghị quyết định;

+ Nếu bầu bằng hình thức giơ tay, Tổ bầu cử trực tiếp đếm số biểu quyết. Nếu bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín, Tổ bầu cử làm nhiệm vụ kiểm phiếu;

- Tổ trưởng Tổ bầu cử  lập báo cáo kết quả bầu Tổ trưởng tổ dân phố, kèm theo Biên bản kiểm phiếu gửi về UBND, UBMTTQ phường.

3- Thời gian thực hiện:

- Từ ngày 10/8 đến 20/8/2012, UBND và UB MTTQ phường họp triển khai kế hoạch và hướng dẫn bầu tổ trưởng tổ dân phố tới các đồng chí Bí thư Chi bộ - Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban Công tác Mặt trận.

- Từ ngày 20/8 đến 25/8/2012, các tổ chuẩn bị nội dung báo cáo, chương trình hội nghị, chuẩn bị công tác nhân sự bầu Tổ trưởng Tổ dân phố . Gửi danh sách dự kiến bầu về UBND phường .

- Từ ngày 25/8 đến 30/8/2012, Tổ chức hội nghị điểm bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố .

- Từ ngày  01/9 đến 30/9/2012, các tổ dân phố còn lại tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá hoạt động của tổ dân phố và tiến hành bầu tổ trưởng tổ dân phố (nhiệm kỳ 2012 – 2015).

- Thời gian tổ chức Hội nghị chuẩn bị công tác bầu cử: Tổ dân phố bố trí cho phù hợp, đăng ký lịch họp và địa điểm về UBND phường để lãnh đạo phường phân công cán bộ dự họp.

- Từ ngày  01/10 đến ngày 05/10/2012, các tổ bầu cử hoàn tất hồ sơ gửi về UBND phường để ra quyết định công nhận.

- Sau 05 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ bầu Tổ trưởng tổ dân phố, Chủ tịch UBND phường ra quyết định công nhận theo kết quả bầu tại các Tổ dân phố.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phân công nhiệm vụ:

- Ông Bùi Tuấn Trình - Chủ tịch UBND phường: Phụ trách chung

- Ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND phường: phụ trách tổ dân phố số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

- Bà Hoàng Thị Tuyết Lan - Phó Chủ tịch UBND phường: chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác tuyên truyền; Phụ trách tổ dân phố số 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

- Ông Nguyễn Văn Tiệm -  Chủ tịch UB MTTQ phường chịu trách nhiệm chỉ đạo Trưởng ban công tác Mặt trận hiệp thương phối hợp với Tổ trưởng dân phố để chuẩn bị tốt công tác nhân sự bầu Tổ trưởng dân phố.

- Ông Đoàn Bảo Thanh - Trưởng Công an phường chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo an ninh trật tự.

Căn cứ vào tình hình thực tế, UBND phường sẽ phân công cán bộ UBND phường để phối hợp tổ chức triển khai thực hiện công tác bầu cử tổ trưởng tổ dân phố.

UBMTTQ phường giám sát, hướng dẫn công tác bầu cử, kết hợp chặt chẽ với UBND phường trong công tác triển khai thực hiện kế hoạch và làm tốt công tác vận động nhân dân tham dự cuộc họp.

Đề nghị các tổ chức đoàn thể quán triệt mục đích yêu cầu, triển khai xuống các chi hội, chi đoàn làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân đi dự họp đầy đủ và tham gia công việc tại tổ dân phố.

Các ông (bà) Tổ trưởng tổ dân phố phối hợp chặt chẽ với Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, phân công các thành viên tham gia để hội nghị được tổ chức chu đáo, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch nếu có vướng mắc các ông (bà) tổ trưởng, Trưởng ban công tác mặt trận báo cáo, phản ánh kịp thời về UBND và UB MTTQ phường để giải quyết và hướng dẫn./.

 

TM. UỶ BAN MTTQ PHƯỜNG

  CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Tiệm       

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Bùi Tuấn Trình                    

 

Nơi nhận:

- UBND quận (phòng Nội vụ);

- Đảng uỷ - UBND - UBMTTQ phường;

- Các Tổ dân phố;

- Trưởng ban công tác mặt trận các tổ dân phố;

- Lưu: VT.

 

 
 
CÁC TIN KHÁC
Kế hoạch
Kế hoạch Điều tra rà soát Hộ gia đình tham gia Bảo hiểm y tế
Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 65 ngày thương binh liệt sỹ 27/7
Thông báo về việc giải tỏa vỉa hè tại ngõ 244 Đà Nẵng
Thông báo về việc tuyên truyền vận động các hộ dân thuộc nút giao thông Ngã 6 - Máy Tơ tháo dỡ bàn giao mặt bằng
Nội quy tiếp công dân của UBND phường Lạc Viên
Nghị quyết số 05-NQ/ĐU của Đảng ủy phường Lạc Viên
Quay trở lại
 
TIN MỚI
Tổ chức vui tết Trung Thu
UBND phường tiếp xúc trao thưởng cho các cháu học sinh đạt giải các cấp
Ra mắt chi hội Khuyến học Phường Lạc Viên
Lễ tổng kết hoạt động hè phường Lạc Viên
Lễ tổng kết hoạt động hè phường Lạc Viên
KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động kỷ niệm 67 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/07/1947 - 27/07/2014)
KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác giết mổ gia súc, gia cầm và kinh doanh thịt, sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn phường Lạc Viên
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác phổ cập giáo dục năm 2014
 
 
Ủy Ban Nhân Dân quận Ngô Quyền