Thứ năm, 05/03/2015
TRANG CHỦVĂN BẢN ĐIỀU HÀNHSƠ ĐỒ SITEWEBSITE QUẬNẢnh và bản đồ địa chính
Số người truy cập
Trang: THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH
In tin bài    Email tin bài
Báo cáo sơ kết các mô hình dân vận khéo Đảng ủy phường Vạn Mỹ 

      QUẬN UỶ NGÔ QUYỀN

        ĐẢNG UỶ PHƯỜNG VẠN MỸ

                              

        Số :......./BC- ĐU

                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

         

              Vạn Mỹ, ngày 29 tháng 8 năm 2007

 

BÁO CÁO SƠ KẾT

CÁC MÔ HÌNH DÂN VẬN KHÉO ĐẢNG UỶ PHƯỜNG VẠN MỸ

 

Thực hiện công văn số 0013/CV- DV ngày 02/8/2007 của ban dân vận quận uỷ Ngô Quyền; hướng dẫn số 09/HD-DVTU ngày 13/6/2007 cảu ban dân vận Thành uỷ về đánh giá các mô hình dân vận ở cơ sở.

Khối dân vận phường  Vạn Mỹ sau khi tổng hợp kết quả tình hình và báo cáo kết quả như sau :

I. SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ỦỶ THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN

Đảng uỷ thường xuyên quán triệt các Nghị quyết, các chỉ thị  của Đảng về công tác dân vận, chỉ đạo chính quyền và các đoàn thể thực hiện tốt các Chỉ thị, chính sách Pháp luật của nhà nước và các chương trình hoạt động của các cấp các ngành thực hiện công tác vận động nhân dân hưởng ứng tham gia thực hiện.

Khối dân vận phường  Vạn Mỹ thực hiện chế độ giao ban 01 lần /tháng nội dung kiểm điểm việc thực hiện tháng trước  kế hoạch tháng tới nhằm nắm diễn biến tình hình tư tưởng trong nhân dân về thực hiện một chủ trương, nhiệm vụ nào đó hoặc các cuộc sinh hoạt chính tri rộng lớn do các cấp phát động  để báo cáo trong họp thường vụ Đảng uỷ tham mưu cho thường vụ đảng uỷ  các nội dung trong công tác dân vận, hoạt động của MTTQ các tổ chức thành viên của mặt trận

II. HOẠT ĐỘNG  CỦA KHỐI DÂN VẬN

Xây dựng chương trình kế hoạch hàng năm, 6 tháng, hàng quý và khi có nhiệm vụ đột xuất, trọng điểm được triển khai từ Đảng uỷ đến chi bộ khu dân cư. Lãnh đạo sự kết hợp đồng bộ giữa MTTQ và các tổ chức thành viên trong Mặt trận và chính quyền. Tiến hành tuyên truyền, vận động nhân dân trong phường  thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của phường  lấy đảng viên là tiên phong, hội viên, đoàn viên là nòng cốt.

III. CÁC PHONG TRÀO TIÊU BIỂU CỦA MTTQ, CÁC ĐOÀN THỂ NHÂN DÂN ĐANG THỰC HIỆN TẠI ĐỊA PHƯƠNG

- Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư hiện nay đã có 10/13 khu đạt danh hiệu khu dân cư văn hoá. Năm 2007 đang thẩm định  02 khu dân cư đề nghị quận công nhận.

- Vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ  thu ngân sách của phường.

- Vận động nhân dân thực hiện VSĐT, trật tự đường hè, ATGT. Thực hiện nghị quyết 32 của chính phủ về kiềm chế tai nạn giao thông và chống ùn tắc giao thông.

- Vận động nhân dân xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa kỷ niệm 60 năm ngày TBLS.và xây, sửa nhà cho hộ nghèo

IV. KẾT QUẢ CÁC PHONG TRÀO VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN.

- Khu dân cư văn hoá 10 khu - giữ vững danh hiệu hoạt động có chất lượng.Tiếp tục vận động 2 khu đề nghị xét công nhận.

- Kết quả thu các loại quỹ vận động (2005- 2007)

+ Quỹ ân nghĩa : 44.633.000đ

+ Ngày vì người nghèo : 39. 581.000đ

+ Xoá nhà tranh : 49.581.000đ

+ Ủng hộ đồng bào bão lụt : 87.000.000đ

+ ủng hộ xây dựng trung tâm hỗ trợ nạn nhân chiến tranh và người rủi ro bất hạnh : 30.000.000đ

- Kết quả xoá nhà tranh nhà tạm :

+ Hộ nghèo : xây mới 9, sửa chữa 13

+ Hộ chính sách : xây mới 6, sửa chữa 10

Tổng cộng xây mới và sửa chữa 38 nhà.

- Phụ nữ ủng hộ xây dựng tổng đài BMVNAH: 2triệu đồng

- CCB ủng hộ xây tượng đài chiến sỹ ĐBP : 3,4 triệu đồng

- Vận động nhân dân đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá X thành
công tốt đẹp.

- Năm 2005 được UBMTTQ Việt Nam tặng bằng ghi công về công tác xoá nhà tranh nhà tạm.

- Kết quả thu ngân sách hàng năm đạt 100% chỉ tiêu.

- Kết quả tuyển quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu quận giao.

- Giải quyết dứt điểm "chồng lấn " hộ khẩu về Đông Hải gồm khu dân cư số 14 và một số hộ khu 9, khu 8, kết quả không có khiếu kiện gì.

V. MỘT SỐ ĐIỂN HÌNH TIÊU BIỂU VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN

1. Phong trào từ thiện, nhân đạo.

- Vận động quỹ ủng hộ nạn nhân sóng thần và động đất được 29,433.000đ và ủng hộ xây dựng  trung tâm hỗ trợ nạn nhân chiến tranh và người rủi ra bất hạnh đạt 30.441.000đ là phường có kết quả  nhất nhì quận.

Với hình thức tuyên truyền khơi dậy truyền thống "lá lành đùm lá rách", tinh thần tương thân tương ái với quy mô trong toàn phường huy động các cấp, các ngành, các tâng lớp nhân dân tham gia. Mô hình Đảng lãnh đạo, MTTQ và các tổ chức thành viên tham gia,chính quyền phát động phong trào thi đua tới từng tổ nhân dân khu dân cư, lấy Đảng viên làm tiên phong, đoàn viên, hội viên làm nòng cốt, tranh thủ lòng hảo tâm của các tổ chức và hộ gia đình. đảm bảo chất lượng, hiệu quả  các cuộc vận động đạt chỉ tiêu đề ra và vượt chỉ tiêu quận giao. Huy động được hầu hết các gia đình tạo thành một phong trào rộng khắp và bền vững, trở thành một thế mạnh của phường  về công tác từ thiện nhân đạo.

2. Phong trào xoá nhà tranh nhà tạm

Phường Vạn Mỹ là phường  có hầu hết là nhà tập thể xen kẽ với làng có gốc là nông nghiệp, do vậy việc cải thiện chỗ ở  cho nhân dân là vấn đề xã hội hàng đầu được quan tâm. Thực hiện chủ trương của Nhà nước trong công tác xoá nhà tranh nhà tạm xây sửa nhà cho đối tượng chính sách phường  đã chủ động khảo sát số nhà tranh nhà tạm trên địa bàn cần phải nâng cấp  trình quận duyệt hàng năm. Với kinh phí quận hỗ trợ 3 đến 5 triệu đồng đối với nhà sửa chữa, từ 7 đến 10 triệu đồng với nhà xây mới. Ban chỉ đạo đã triển khai kế hoạch vận động MTTQ và các tổ chức thành viên, các khu dân cư vào cuộc vận động kinh phí hỗ trợ thêm cho đối tượng như : sự trợ giúp của bà con lối xóm, bạn bè, dòng họ của gia đình giúp đỡ và cho vay, các hội đứng ra đỡ đầu đã giúp cho các hộ xây sửa nhà khang trang cải thiện cơ bản về chỗ ở. Có hộ xây nhà với kinh phí 40 đến 60 triệu dồng. Kết quả từ năm 2005 đến năm 2007 phường  đã xây sửa mới cho 38 hộ nghèo và chính sách, trong đó xây mới 15 nhà, sửa chữa 23 nhà , kinh phí lên tới gần 800 triệu đồng. ngoài kinh phí quận cấp .Chất lượng, hiệu quả cơ bản xoá hết nhà tranh nhà tạm cho hộ nghèo. Khơi dậy được tinh thần tương thân tương ái của các tầng lớp nhân dân. Thực hiện tốt chủ trương của đảng và Nhà nước và kế hoạch của các cấp trong công tacs này.

VI. NHỮNG THỰC TRẠNG, VƯỚNG MẮC

Đời sống nhân dân phường  Vạn Mỹ thu nhập còn thấp, tìm việc làm vẫn là một vấn đề bức xúc. Đặc biệt qua theo dõi tình hình tham nhũng ở nước ta còn nhiều vụ việc lớn dẫn đến một bộ phận nhân dân còn hoài nghi về quản lý Nhà nước chưa chặt chẽ, pháp luật chưa nghiêm dẫn đến công tác dân vận đôi lúc gặp khó khăn và chất lượng hiệu quả chưa huy động được 100% tham gia.

VII. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Trong công tác lãnh đạo nói phải đi đôi với làm, hứa với dân phải đúng hẹn làm đúng lời hứa. Tăng cường thực hiện dân chủ ở cơ sở đặc biệt việc vận động thu các quỹ ủng hộ phải công khai và có hiệu quả đến tận tay đối tượng.Mọi chủ trương chính sách trước khi ban hành cần phải tranh thủ ý kiến của nhân dân, hợp lòng dân.

 

Nơi nhận

-Ban DV quận uỷ

-MTTQ các tổ chức TVcuar MT phường

-Lưu.

TM. ĐẢNG UỶ PHƯỜNG VẠN MỸ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
CÁC TIN KHÁC
Công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XII
Báo cáo công tác thiđua khen thưởng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác thi đua khentuwngr 6 tháng năm 2007
Báo cáo tổng kết công tác năm 2007 và phương hướng nhiệm vụ năm 2008 phường Vạn Mỹ
Báo cáo tổng kết phong trào CBCC-LĐ và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2005-2007 và phương hướng nhiệm kỳ 2007-2010
Quay trở lại
 
TIN MỚI
Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc: Tinh giản bộ máy mới tinh giản được biên chế
(P.VM) Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập ngày thành lập Hội CCB Việt Nam và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 20015.
(P.VM) Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập ngày thành lập Hội CCB Việt Nam và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 20015.
(P.VM) - Lễ trao huy hiệu Đảng đợt 07/11/2014 Đảng bộ phường Vạn Mỹ.
(P.VM) Kỷ niệm Ngày quốc tế người cao tuổi 1/10 và Tổng kết 5 năm phong trào “Tuổi cao gương sáng”.
(P. VM) Phường Vạn Mỹ nhanh chóng khắc phục hậu quả cơn bão số 3.
(P.VM)-Phường Vạn Mỹ tổ chức Lễ khởi công xây dựng trụ sở tại trụ sở phường
(P.VM) Hội nghị Tổng kết hoạt động hè năm 2014
 
 
Ủy Ban Nhân Dân quận Ngô Quyền